Privacyverklaring Dental Experts

Dental Experts heeft een privacyverklaring opgesteld. Hierin kunt u lezen welke gegevens u bij een bezoek aan onze site uitwisselt en hoe deze gegevens door ons gebruikt worden.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?
Dental Experts kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dental Experts, en/of omdat u deze gegevens bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dental Experts verstrekt. Via de website van Dental Experts kunnen de volgende persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website

WAAROM HEBBEN WIJ DEZE GEGEVENS NODIG?
Uw persoonsgegevens worden door Dental Experts gebruikt in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOELANG BEWAREN WIJ DEZE GEGEVENS?
Dental Experts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens conform de wettelijke verplichting.

WORDEN UW GEGEVENS MET ANDEREN GEDEELD?
Dental Experts verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verplichtingen en eisen aangaande uw persoonsgegevens staan, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), uitgebreid beschreven in onze “Interne Privacy Beleid Tandartspraktijk Dental Experts”. Een afschrift van ons privacy beleid kunt op de praktijk van Dental experts inzien of opvragen via: praktijk@dental-experts.nl

BEVEILING EN PERSOONSGEGEVENS

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens heeft een hoge prioriteit binnen onze praktijk. In het  protocol huisregels en geheimhouding patiënten- en praktijk gegevens, staat een gedragscode beschreven voor al onze medewerkers. In deze gedragscode staat duidelijk hoe onze medewerkers om dienen te gaan met uw persoonsgegevens. Dit protocol wordt met alle medewerkers voor dat zij mogen werken doorgenomen en ondertekent.

Wij doen er alles aan om te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Hiervoor hebben wij technische en organisatorische maatregelen in de lijn met daarvoor geldende normen voor de zorg.  U kunt denken aan protocollen met betrekking tot wachtwoord wijzigingen, alarmsystemen, cameratoezicht, IT- beveiligingsmaatregelen. Maar ook het versleuteld versturen van privacygevoelige informatie via zorgmail.

Mocht er onverhoopt toch iets niet goed gaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, dan is er sprake van een zogenaamd datalek. Wij melden dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer dit voor u ook ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer, dan zullen wij u zo snel mogelijk hierover informeren.

Welke derde partijen zijn betrokken bij het verwerken van uw persoonsgegevens?

Wij schakelen derde partijen in ten behoeve van ondersteuning van de zorgverlening en of systemen die wij daarbij gebruiken.  U kunt denken aan partijen die in onze opdracht een deel van de zorgverlening uitvoeren, zoals o.a. apothekers, ziekenhuizen, academische centra, tandtechnisch laboratoria. Maar ook onze leveranciers van het elektronische dossier of bepaalde software of IT- systemen.

Wanneer deze derde partijen bij het uitvoeren hun taken soms toegang hebben tot persoonsgegevens hebben wij de vereiste contractuele afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden verwerkt dan waar voor u ze aan ons heeft verstrekt.

Voor het opvragen van medische gegevens bij andere zorgverleners, wordt altijd uw toestemming gevraagd.

MARKETINGPARTIJEN EN TECHNISCHE DIENSTVERLENERS
We schakelen marketingpartijen in om ons te ondersteunen bij het optimaliseren van onze website en de daarbij horende dienstverlening. Deze marketingpartijen hebben toegang tot geanonimiseerde data van een of meerdere web analytics diensten die op de website worden gebruikt. Ook kunnen wij in het kader van technische ondersteuning bij problemen op de website partijen toegang geven tot het systeem waarin persoonsgegevens zijn in te zien die de bezoeker invult zoals contactformulieren. Deze partijen zijn verplicht tot geheimhouding.

GOOGLE ANALYTICS
Dental Experts maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via Dental Experts verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
De gegevens die door Google worden verzameld, worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het “Privacy Shield-programma “van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Bekijk voor meer informatie het Privacy beleid van Google Analytics.

GOOGLE MAPS
Dental Experts gebruikt de Google Maps API voor het tonen van een kaart van de omgeving waar wij zijn gevestigd. Google plaatst voor deze functionaliteit een PREF-cookie waarin het zoomniveau, de gekozen taal en de regio wordt opgeslagen. Deze cookie slaat geen persoonlijke data op.

SOLLICITATIES
Wij verwerken uw persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van een sollicitatie enkel voor het behandelen van uw sollicitatie. Wij bewaren de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar na afloop van de wervings- en selectieprocedure.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren, beperken of verwijderen. Indien u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt die wij geheel geautomatiseerd verwerken en waarvan de verwerking berust op een toestemming of een overeenkomst, heeft u ook het recht om deze persoonsgegevens in digitaal formaat te krijgen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar praktijk@dental-experts.nl Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om uw identiteit te bewijzen.Voor vragen over opslag en verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een kopie van onze interne Privacy beleid per mail opvragen bij praktijk@dental-experts.nl

AANPASSEN PRIVACYVERKLARING
Dental Experts behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. De laatste versie zal op deze website worden gepubliceerd.

CAMERA TOEZICHT

Dental Experts maakt uitsluitend in haar wachtkamer gebruik van van cameratoezicht zonder geluidsopname. Door het cameratoezicht kunnen wij waken over uw veiligheid, misbruik of vernieling. Dit betekent echter niet dat u uw eigendommen onbeheerd achter kunt laten. De directie is daardoor niet aansprakelijk van diefstal van uw eigendommen. De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard, tenzij vanwege een incident deze beelden langer bewaard moeten blijven.

UW RECHTEN

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om uw gegevens verwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevens verwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen aan praktijk@dental-experts.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 0164-328000. Wij streven er naar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

CONTACT
Dental Experts
George Robinson, tandarts
Bredasestraat 10
4611 CG Bergen op Zoom
Tel: 0164-328000
E-mail: praktijk@dental-experts.nl

 

Buy now